Přihláška

Podáním přihlášky souhlasím se stanovami akademie a s tím, že osobní údaje mohou být zveřejněny na webu akademie. Souhlasím s tím, aby RA Brno zpracoval jako Správce osobních údajů fotografie, videa, zvukové záznamy pořízené na sportovních akcích a při další spolkové činnosti (tzv. audiovizuální prezentace), a to za účelem umožnění marketingových aktivit RA Brno. Souhlasím, aby audiovizuální prezentace byla zpracovávána a uchovávána po celou dobu sportovní aktivity a/nebo členství v RA Brno (a přiměřeným způsobem a v přiměřeném období i po jejím ukončení). Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. GDPR pravidla: http://www.rabrno.cz/gdpr-zpracovani-osobnich-udaju/